Seznam Soke

 1. HAYASHIZAKI, Jinsuke Minamoto-no Shigenobu
 2. TAMIYA, Heibei Narimasa
 3. NAGANO, Muraku Nyudo Kinrosai
 4. MOMO, Gunbei no Jo Mitsushige
 5. ARIKAWA, Shozaemon Munetsugu
 6. MANNO, Danemon-no Jo Nobusada
 7. HASEGAWA Eishin, Chikaranosuke Hidenobu
 8. ARAI, Seitetsu Kiyonobu
 9. HAYASHI, Rokudayu Morimasa
 10. HAYASHI, Yasudayu Masanobu
 11. OGURO, Motoemon Kiyokatsu
  TANIMURA HA
 12. HAYASHI, Masu no Jo Masanori
 13. YODA, Manzo Norikatsu
 14. HAYASHI, Yadayu Masamoto
 15. TANIMURA, Kame no Jo Takakatsu
 16. GOTO, Magobei Masasuke
 17. OE, Masamichi
  YAMAUCHI HA
 18. YAMAUCHI, Toyotake
 19. KANEMITSU, Kono
 20. MASAMITSU, Onoe
 21. SEKIGUCHI, Takaaki (Komei)

Muso Jikiden Eishin Ryu – Komei Juku Iai-Jutsu

Japan